Aktualności

 

Jedno okienko
W związku z nowelizacją przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które weszły w życie w dniu 31 marca br., pragniemy przedstawić kilka informacji dotyczących tzw. „JEDNEGO OKIENKA”.

Mieszkaniec Gminy rozpoczynający działalność gospodarczą składa jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej tylko w naszym Urzędzie Gminy. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie urzędu w Biurze Obsługi Klienta oraz do pobrania ze strony internetowej Urzędu www.ugk.pl w zakładce „JEDNO OKIENKO”.

Wniosek może być złożony na dwa sposoby:
1. Jako formularz papierowy złożony przez samego przedsiębiorcę osobiście pracownik Urzędu Gminy jest zobowiązany sprawdzić formularz m.in. w zakresie danych identyfikacyjnych, co wiąże się z obowiązkiem okazania dowodu tożsamości)

2. Jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy; W przyszłości będzie możliwość przesłania wniosku on-line.

Oczywiście powyższy wniosek zawiera również opcje dotyczące zgłoszenia zmian w wykonywanej już działalności, zgłoszenia zawieszenia działalności gospodarczej, o wpis informacji o wznowieniu oraz zawiadomienie o zaprzestaniu działalności. KAŻDY RODZAJ WNIOSKU WOLNY JEST OD OPŁAT!

Do wniosku „głównego” – EDG 1 – należy jeszcze w uzasadnionych przypadkach załączyć dodatkowe formularze dotyczące innego miejsca wykonywania działalności, przedmiotu wykonywanej działalności (jeśli zabraknie pozycji we wniosku głównym) oraz informacji dot. kont bankowych.

UWAGI

1.Przedsiębiorca rozpoczynający działalność ma obowiązek dokonać zgłoszeń do ubezpieczeń (ZUS). Może jednak to zrobić nie tylko osobiście w oddziale ZUS-u, ale też za pośrednictwem programu PŁATNIK lub przesłać zgłoszenie pocztą.

2. W wypadku, gdy działalność będzie wiązała się z posiadaniem kasy fiskalnej lub uiszczania podatku od towarów i usług VAT należy przed zgłoszeniem działalności skontaktować się z urzędem Skarbowym, aby uniknąć sytuacji, w której przedsiębiorca straciłby możliwość zwrotu kosztów związanych z rozpoczęciem działalności;

3. W związku z współuczestnictwem naszego urzędu w akcji przeklasyfikowania działalności podmiotów zapraszam przedsiębiorców naszej gminy, którzy jeszcze nie dokonali przeklasyfikowania z PKD 2004 na PKD 2007, lub uaktualnili PKD, lecz nie przesłali stosownej informacji do GUS-u, do wspólnego wypełnienia ankiety, która przy pomocy internetu będzie przesłana do Głównego Urzędu Statystycznego.

Uzupełnienie informacji znajdą Państwo w powyższej zakładce: ”JEDNO OKIENKO” jak również wysyłając zapytanie mail’em do Ministerstwa Gospodarki na adres: jedno-okienko@mg.gov.pl

Agata Krajewska


« powrót | do góry •