Aktualności

 

Szanowni Państwo!

 

Zapraszamy serdecznie do współpracy – informowania nas o różnych sprawach i wydarzeniach, które składają się na to, z czego jesteśmy dumni – życie w GMINIE SUKCESU! 


GOPS


Karta dużej rodziny

WięcejOferta


Oferta Realizacji Zadania Publicznego

działania z zakresu kultury i sztuki - "Twórcze warsztaty z elementami psychodramy"


WYNIKI KONSULTACJI


z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Na podstawie ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0192.2014 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 15 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zostały przeprowadzone konsultacje w formie bezpośredniego spotkania oraz wyrażania pisemnej opinii. W terminie od 25 września 2014 r. do 4 października 2014r. nie wniesiono uwag do projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, w zakresie działalności statutowej tych organizacji.

Referat Edukacji, Kultury i SportuMecz


PlakatZimowisko
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kobierzycach – Koło Turystyczne zaprasza dzieci i młodzież na

ZIMOWISKO 2015

Zakopane

 


„NIEPOKONANI”


Alicja Bilińska i Jej rodzina od 5 lat zmaga się z niepełnosprawnością synka. Kubuś urodził się z bardzo skomplikowaną wadą serca (HLHS), a po jednym z trzech etapów kardiochirurgicznych przeszedł niedotlenienie mózgu. Rodzina Pani Alicji przeszła wiele, niedotlenienie mózgu spowodowało czasową utratę wzroku, opóźnienie ruchowe i umysłowe, pojawiła się padaczka utrudniająca życie chłopca. Od kilku lat towarzyszy im lęk o życie i zdrowie synka, lecz dzięki codziennej, intensywnej rehabilitacji Kubuś robi postępy i daje Rodzicom nadzieję na jego lepszą przyszłość. Gdy najbardziej tego potrzebowali, wielu ludzi i instytucji okazało im wsparcie, dobre słowa i nieocenioną pomoc.
Szkolenie
Serdecznie zapraszamy rolników jak również inne osoby zainteresowane na szkolenie dotyczące zmian w płatnościach bezpośrednich od 2015 r. prowadzone przez przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 13.10.2014r. o godzinie 1000 w sali błękitnej w Urzędzie Gminy Kobierzyce al. Pałacowa 1.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie DODR:

Osoby kontaktowe:
 • Ewa Góral – DODR tel. 791 463 888
 • Hanna Michalak – UGK tel. 71 36 98 111Zarządzenie


ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0215.2014
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 1 października 2014r.

w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Kobierzyce

WięcejDrogi


Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 (ul. Karkonowska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i od granicy Wrocław 9 ul. Buforowa)

Załącznik numer 1

Załącznik numer 2

Załącznik numer 3

Załącznik numer 4
JEREMIE

Oferta


Oferta Realizacji Zadania Publicznego

ochrona środowiska i przyrody związana z ochroną wód na terenie gminy Kobierzyce


Zarządzenie


ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0204.2014
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 22 września 2014r.

w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Kobierzyce

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.2013.594 j.t. z poż.zm.), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. 2014.715), Uchwały Rady Gminy Kobierzyce NR XLIII/631/14 z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy w Kobierzyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, zarządza się, co następuje:


Fotorelacja


W dniu 12 września 2014r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym – Tadeuszowi Mazowieckiemu.


Podziękowania

Dożynki 2014


„Dożynki to czas dziękczynienia Stwórcy za plony. Jest to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. W okazałych i misternie wykonanych wieńcach dożynkowych, kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale też wdzięczność za zbiory, a przede wszystkim znojna praca i codzienna troska mieszkańców wsi o ziemię. Ale jest to także ważny dzień dla współmieszkańców nie-rolników i ich obecność tu świadczy o wielkim szacunku dla tego zawodu.” – tak Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik przywitał uczestników Dożynek 2014 w dniu 24 sierpnia.
WYBORY SAMORZĄDOWE - 16 listopada 2014


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2014 r. poz. 1134 zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Oznacza to, że od tego dnia można wykonywać czynności związane z tworzeniem komitetów wyborczych oraz zawiadamianiem właściwych organów o ich utworzeniu. Wszystkie dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego muszą być opatrzone datą nie wcześniejszą niż dzień ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów.

 


Wszelkie informacje dotyczące wyborów samorządowych 2014 znajdziecie Państwo:

 • u Pełnomocnika wyborczego w Urzędzie Gminy - Pani Joanny Kłodzińskiej pod numerem telefonu 71 36 98 209Konkurs


Szanowni Państwo,
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu rozpoczął nabór do konkursu na "Najciekawszą kronikę wiejską" , który będzie trwał do 31 sierpnia. Uroczyste podsumowanie odbędzie się podczas X Dolnośląskiego Forum Kobiet w dniu 25 września. W załączeniu regulamin i karta zgłoszenia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zmianie uległy warunki uczestnictwa i w edycji w 2014 roku w konkursie mogą wziąć udział:

- Koła Gospodyń Wiejskich,
- stowarzyszenia,
- Lokalne Grupy Działania,
- Rady Sołeckie,
- inne organizacje formalne i nieformalne działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z terenu województwa dolnośląskiego.
- Regulamin konkursu

- Karta zgłoszenia
Starostowie Gminnych Dożynek 2014


24 sierpnia w Kobierzycach odbędą się Gminne Dożynki. Starostami tegorocznego „Święta Plonów” będą Anna Gubernator - sołtys wsi Domasław i Julian Rakoczy, sołtys wsi Rolantowice.


Otwarcie nowej szkoły w Tyńcu Małym.


1 września bieżącego roku rozpocznie działalność Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym. Do szkoły uczęszczać będzie 270 uczniów oraz 150 dzieci do przedszkola. Zatrudnienie znajdzie 70 osób, w tym 30 pracowników technicznych ( obsługa kuchni, portiernia, osoby sprzątające, konserwator itp.). Oto jak prezentuje się obiekt przed pierwszym dzwonkiem.


Oferat


Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców gminy Kobierzyce i przedsiębiorców.

WięcejWizyta studyjna w ramach


„Programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w Chrzanowie .

W dniu 8 lipca 2014 r. wieś Chrzanów gościła grupę 45 przedstawicieli grup odnowy wsi z terenu województwa dolnośląskiego wraz z wojewódzkim koordynatorem programu Anną Malinowską. Prezes Stowarzyszenia i zarazem Lider Grupy Odnowy Wsi Anna Golis przedstawiła prezentację, na temat działań jakie podejmują mieszkańcy wsi na rzecz swojej społeczności.


Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolno-Żłobkowego


Umowa na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolno-Żłobkowego w Wysokiej podpisana

W dniu 6 sierpnia br. została podpisana umowa dot. budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno-Żłobkowego w Wysokiej. Wykonawcą jest firma DORBUD S.A. z Kielc. Zespół powstanie w przeciągu najbliższych dwóch lat, a jego koszt wyniesie ok. 40 mln złotych i zostanie pokryty w całości z budżetu Gminy Kobierzyce.


Zapewnienie dostępu do internetu
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Projekt "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka". Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Gmina Kobierzyce –Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu.

W maju tego roku - 40 Beneficjentów - mieszkańców Gminy Kobierzyce otrzymało zestawy komputerowe wraz z dostępem do Internetu w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja”. Zgodnie z zapisami umowy nr POIG.08.03.00-02-035/13-00 z dnia 16 grudnia 2013 r., zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, dofinansowanie z Unii Europejskiej zapewniono w ciągu 2 lat realizacji projektu tj. od października 2013 r. do października 2015 r. Po tej dacie projekt będzie finansować w 100% Gmina Kobierzyce przez okres 5 lat tj. od listopada 2015 r. do października 2020 r. i tym samym będzie opłacać uczestnikom projektu dostawę usług internetowych oraz naprawę sprzętu komputerowego.


Konkurs


ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0167.2014

Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 24 lipca 2014r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

WięcejINFORMACJA


Od 1 września 2014 r. zmiana obwodów: Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym i Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich.

W związku z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym ul. Szkolna 2 zmieni się od 1 września 2014 r. obwód szkół: Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym oraz Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich.

Obwód Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym obejmie miejscowości: Tyniec Mały, Małuszów, Żerniki Małe, Racławice Wielkie, Biskupice Podgórne, Domasław, Księginice.

Obwód Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich obejmie miejscowości: Bielany Wrocławskie, Ślęza, Wysoka.

UWAGA

Obowiązkowa zmiana obwodów dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej.

Uczniowie zamieszkali w Domasławiu i Księginicach, którzy rozpoczęli w latach poprzednich naukę w Szkole Podstawowej w Bielanach Wrocławskich, mogą ją kontynuować w tej samej placówce.

Gmina zorganizuje dowóz uczniów z Domasławia i Księginic do obu placówek.


Ankieta
Ankieta dla mieszkańców gminy w ramach konsultacji społecznych projektu „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym".

Na terenie Dolnego Śląska realizowany jest projekt pn „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym". Przedmiotem projektu jest wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na bazie analiz obejmujących 44 gminy m.in. analiz polityki przestrzennej zawartej w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia zintegrowanego zarządzania przestrzenią przez gminy będące w granicach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Na wszystkich etapach realizacji projektu założono przeprowadzenie konsultacji społecznych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnianie ankiety dotyczącej projektu. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia Ankiety !

Link do ankiety


Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Informacja o środkach dla osób bezrobotnych chcących założyć działalność gospodarczą w ramach dofinansowania.

Bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych
Jak co roku, przed okresem intensywnych prac polowych, pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo podczas wszystkich podejmowanych działań w gospodarstwach rolnych. Szczególną uwagę poświęcić trzeba dzieciom, dla których jest to czas wakacji letnich. Czerwiec-sierpień to jednocześnie okres najczęstszych wypadków zarówno w polu jak i w zagrodzie. Wypadki w rolnictwie zdarzają się ponad dwa razy częściej niż w innych działach gospodarki a wypadki śmiertelne trzy do czterech razy.


Dolnośląska Platforma Dialogu i Konsultacji Społecznych
Konsultacje Społeczne, a co to takiego?

To nic innego jak jedna z najbardziej skutecznych i znanych metod do rozwiązywania problemów społecznych! Jeśli tylko mieszkańcy oraz urzędnicy chcą rozmawiać i wspólnie radzić w sprawie problemów, z którymi się borykają, mogą poprzez konsultacje społeczne osiągnąć bardzo dużo dla dobra całego społeczeństwa.


Gmina Kobierzyce – Rzetelny Samorząd


W dniu 28 czerwca br. w Warszawie odbyła się Wielka Gala „25 lat wolności dla Polskiej Rzetelności”, która zgromadziła przedstawicieli świata biznesu i polityki. Podczas gali odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów Laureatom IV edycji Projektu „RZETELNI”. Gmina Kobierzyce otrzymała Certyfikat w obszarze Rzetelny Samorząd. Statuetkę odebrał Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik.


Konkurs


WÓJT GMINY KOBIERZYCE

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY KOBIERZYCE

Zadania publiczne Gminy Kobierzyce objęte konkursem:

A. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2014r.
Typ zadań:
Organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinach sportowych uprawianych na terenie Gminy Kobierzyce w II półroczu 2014
- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji tych zadań – do 329.500 zł
B. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego
Poznanie dziedzictwa kulturowo-historycznego Polski- organizacja wyjazdów edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce w okresie wrzesień- listopad 2014
WięcejRZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINYGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że z dniem 16.06.2014 r, weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 mają 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755). W ramach programu rodziny wielodzietne mogą starać się o wydanie Karty Dużej Rodziny, która umożliwi członkom rodzin korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Katalog zniżek znajduje się na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.


Oferta


Oferta Realizacji Zadania Publicznego

organizacja życia kulturalnego Sybiraków zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce


Zielona Firma

Szkolenia

Praca w firmie Amazon


Informujemy, że firma Amazon rozpoczęła rekrutacje do swoich centrów logistycznych zlokalizowanych w Bielanach Wrocławskich. Więcej informacji na stronie internetowej: www.pracujwamazon.pl


Wyróżnienie dla Wójta Gminy Kobierzyce


Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik został laureatem rankingu organizowanego przez gazetę „Puls Biznesu” w kategorii „Samorządowy Menedżer Regionu 2014” w województwie dolnośląskim.
Na specjalnej gali, która odbyła się w dniu 23 maja 2014 roku w Warszawie, nagrodzono firmy i samorządowców z całej Polski. Samorządowcy wytypowali spośród swojego grona, najlepszych gminnych i miejskich menedżerów. W IX edycji rankingu Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce został wyróżniony na 2. miejscu.


Rzetelny Samorząd


Szanowni Państwo.

Miło nam poinformować, iż Gmina Kobierzyce przeszła pozytywnie weryfikację i został jej przyznany Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelny Samorząd”. Wręczenie certyfikatu nastąpi w dniu 28 czerwca br. podczas uroczystej Gali „25 lat Wolności dla Polskiej Rzetelności”.


Konsultacje


! UWAGA KONSULTACJE SPOŁECZNE ! PRAGNIEMY POZNAĆ PAŃSTWA OPINIE ORAZ ZAPROSIĆ DO WSPÓŁTWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2014-2020

Szanowni Państwo ! Mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów oraz przedsiębiorcy działający w obszarze aktywności Lokalnej Grupy Działania (LGD): Stowarzyszenie LIDER A4 tj. w obrębie gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice i Żórawina.

Rozpoczęliśmy ostatni rok wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2007-2013, zapraszamy Państwa do dyskusji w ramach podsumowania tego okresu, a także partycypacji w planowaniu wizji LSR na lata 2014-2020


Zapewnienie dostępu do internetu - zmiany


Logo projektu

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Projekt "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka". Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.
10 lat w Unii Europejskiej.


W dniu 8 maja br. odbyła się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach uroczysta XL Sesja Rady Gminy Kobierzyce. 


65-lecie OSP w Pustkowie Wilczkowskim.


W dniu 1 maja 2014r. odbyły się obchody 65-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustkowie Wilczkowskim
Kolejne środki pozyskane.
W dniu 14.04.2014r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – jest to kolejne dofinansowanie  uzyskane na budowę świetlicy w ramach środków finansowych, którymi dysponowała Lokalna Grupa Działania Lider A4.
Zapewnienie dostępu do internetu


Logo projektu

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Projekt "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka". Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.
ZIT


Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce (ZIT) to narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską w nowym okresie programowania na lata 2014 – 2020.
Konkurs


ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0089.2014
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 (z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.)
Oferta


Oferta Realizacji Zadania Publicznego

zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce.


Sukcesy karateków z GCKiS Kobierzyce


IV Międzynarodowy Turniej Karate Shinkyokushin
„Kobierzyce Cup 2014”


Prawie czterystu zawodników wzięło udział w IV Międzynarodowym Turnieju Karate Shinkyokushin „Kobierzyce Cup 2014”, który odbył się 5. kwietnia w Hali Sportowo – Widowiskowej. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła Ambasada Japonii w Polsce. W zmaganiach uczestniczyli reprezentanci Białorusi, Niemiec, Rosji, Ukrainy oraz z 21 miast naszego kraju, którzy na czterech matach walczyli o puchary i dyplomy w różnych kategoriach wiekowych, od 6 do 15 lat oraz w konkurencji „Pierwszy krok” dla seniorów w kategorii open. Gospodarzem turnieju było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach, a nad poprawnością części sportowej czuwał Klub Kyokushin Karate im. Masutatsu Oyama.


Zapewnienie dostępu do internetu


Logo projektu

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Projekt "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka". Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.
Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia


Projekt Prognozy dla Projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
Oferta


Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportuOferta Realizacji Zadania Publicznego

Cykl otwartych koncertów "MUZYKA NARODÓW" w wykonaniu chórów kościelnych

Telebimy
TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach Projekt realizowany jest dzięki uzyskaniu przez Gminę Wałbrzych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”, działanie 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”.


Konkurs


ZARZĄDZENIE Nr REKiS.0050.1.0075.2014
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 8 kwietnia 2014 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym
Dofinansowanie


Loga

Folder promocyjny oraz monografia Gminy Kobierzyce dofinansowane z Unii Europejskiej.

Pod koniec roku 2013 Gmina Kobierzyce pozyskała kolejne dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Lider A4” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację dwóch „Małych Projektów”. W dniu 30.12.2013r. została zawarta umowa nr 01380-6930-UM0142325/13 na dofinansowanie operacji pn. „Wydanie folderu promocyjnego Gminy Kobierzyce”, której celem jest polepszenie oferty turystycznej obszaru Lokalnej Grupy Działania Lider A4 oraz jego promocja, w tym także Gminy Kobierzyce. W tym samym dniu została podpisana umowa nr 01384-6930-UM0142323/13 na „Wydanie monografii Gminy Kobierzyce”, która będzie promować lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne obszaru LGD Lider A4 oraz Gminy Kobierzyce. Łącznie kwota dofinansowania wynikająca z umów o przyznanie pomocy, która zostanie zweryfikowana po wyłonieniu wykonawców obu opracowań promocyjno-historycznych, wyniosła 92 400 zł.,. Obie operacje zostaną zrealizowane i rozliczone do końca 2014r.

Monika PenczakVeolia


Harmonogram – wywozu gabarytów z terenu Gminy Kobierzyce – 2014 r. zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna
OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Montażowych EXPRIM Sp. z o.o. we Wrocławiu, zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/560/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 lutego 2014 r.

ogłasza
TARYFĘ DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW dla Gminy Kobierzyce.

ikona - WięcjeOgłoszenie


Ogłoszenie numer SGZ-4221-sn-0496/2014/MK
Agencja Nieruchomości Rolnych
OT Wrocław

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (jednolity tekst - Dz. U. poz. 1187 z 2012 roku ze zmianami), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. poz. 208 z 2012 roku), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżania ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. poz. 540 z 2012 roku).

OGŁASZA PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Przedmiotem przetargu na sprzedaż jest nieruchomość wchodząca w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodząca ze zlikwidowanego PGR Wysoka, woj. dolnośląskie.

WięcejOgólnokrajowy Konkurs


"Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" po raz dwunasty

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy ogłaszają kolejną edycję konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w kategorii podmiotów prowadzących indywidualną działalność rolniczą.

Zdobywca I miejsca w kraju i tytułu najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego wśród producentów prowadzących indywidualną produkcję rolniczą otrzyma główną nagrodę rzeczową ufundowaną przez Prezesa KRUS.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępne są w Oddziale Regionalnym i Placówkach Terenowych KRUS, a także na www.krus.gov.pl

Termin zgłaszania gospodarstw do Konkursu upływa z dniem 14 marca 2014 roku. Osoby zainteresowane udziałem serdecznie zapraszamy.


DODR - materiał siewny
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

WięcejWizyta strażaków


28 stycznia 2014r. wiceprezes ZG OSP RP w Kobierzycach Wojciech Szwejkowski oraz ratownicy K. Klimas i J. Opiała z jednostki OSP z Pustków Żurawski odwiedzili punkt przedszkolny „ Wesoła Ciuchcia „ we Wrocławiu w celu pokazania samochodu bojowego oraz sprzętu strażackiego. Pięciolatki pod opieką pani M. Waliszewskiej z ogromnym zainteresowaniem oglądały wóz strażacki oraz jego wyposażenie. Najbardziej podobały im się sygnały świetlne i dźwiękowe, a także hełm strażacki i deska ortopedyczna dla poszkodowanych osób, na którą wszystkie dzieci się kładły. Były również pytania do strażaków na temat odbytych akcji ratowniczo - gaśniczych i jak wezwać straż pożarną.


Wmurowano kamień węgielny.


„Z ogromną radością rozpoczynamy inwestycje w Polsce. Ten dzień wyznacza początek długotrwałych relacji pomiędzy nami a społecznością Kobierzyc, Wrocławia i Dolnego Śląska. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie wsparcie, jakie otrzymaliśmy z ich strony, dzięki któremu ta inwestycja, warta miliony euro, stała się rzeczywistością” – tymi słowami przywitał gości Tim Collins Dyrektor Operacyjny na Europę firmy Amazon na wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę dwóch centrów logistycznych firmy Amazon.


Gospodarka odpadami


SZANOWNI MIESZKAŃCY

Informujemy, że od dnia 30 stycznia 2014r. obowiązują nowe wzory deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym w przypadku dokonywania zmian danych zawartych w deklaracji bądź złożenia pierwszej deklaracji należy dokonać na aktualnych drukach.

Wzory deklaracjiSpotkanie z Amazonem


21 stycznia 2014 r. w Urzędzie Gminy Kobierzyce amerykański koncern Amazon zorganizował spotkanie noworoczne dla przedstawicieli władz rządowych i samorządowych z Dolnego Śląska. W spotkaniu, którego gospodarzem był Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce, udział wzięli m.in. Aleksander Marek Skorupa Wojewoda Dolnośląski, Włodzimierz Chlebosz Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Paweł Wróblewski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Jacek Ossowski Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, Roman Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego.


Pod dużym wrażeniem


15 stycznia 2014 r. przebywała delegacja deputowanych Kraju Krasnodarskiego w Urzędzie Gminy Kobierzyce z Wicegubernatorem Jewgienij Wasiliewicz Gromyko na czele. Grupa Rosjan była pod dużym wrażeniem Gminy Kobierzyce. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prezentacji o gminie przedstawionej przez Wójta Ryszarda Pacholika. W trakcie wizyty delegacja miała okazję zobaczyć również Gminę Kobierzyce oraz Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną w Biskupicach Podgórnych. Na zakończenie spotkania wicegubernator powiedział – chcemy korzystać z waszych doświadczeń i przenosić je na Kubań.

Agnieszka Jankowska-Jakus
Przygoda w Pucharze Polski


Nie lada gratkę przygotowały dla swoich wiernych kibiców, którzy w dużej ilości przybyli 22 stycznia 2014 roku do hali sportowo- widowiskowej, piłkarki ręczne KPR Gminy Kobierzyce. Podopieczne trenerki Renaty Jastrzębskiej w meczu 1/8 Pucharu Polski zmierzyły się z Vistalem Gdynia- jedną z najlepszych drużyn piłki ręcznej w naszym kraju. Przed meczem odbyła się miła uroczystość. Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik wręczył wiązanki kwiatów dwóm zawodniczkom z Gdyni- Małgorzacie Gapskiej i Patrycji Kulwińskiej, które reprezentowały Polskę na ostatnich mistrzostwach świata, gdzie wywalczyliśmy IV miejsce.


Rozstrzygnięcie konkursu


ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0023.2014

Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 27 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

WięcejKwalifikacje wojskowe w gminie Kobierzyce


DOTYCZY : OSÓB ZAMELDOWANYCH NA STAŁE LUB CZASOWO PONAD 3 MIESIĄCE NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE

 • Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
  1. wszystkich mężczyzn urodzonych w 1995 roku,
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1990 - 1994 roku, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  3. osoby urodzone w latach 1993 -1994,które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  4. kobiety /na wezwanie/ urodzone w latach 1990 - 1994 roku, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji
 • TERMIN - 5 - 7 MARZEC ; 19 MARZEC 2014 r. / dokładny termin i godzinę stawiennictwa podano na osobistym wezwaniu, które wysłano każdemu podlegającemu kwalifikacji /
 • GODZINA – 8.00 - 14.00
 • MIEJSCE - Starostwo Powiatowe we Wrocławiu ul. Kościuszki 131 pokój 218Dżemowisko


Operacja pn.: „Dżemowisko w Tyńcu Małym - zakup instrumentów muzycznych, prowadzenie warsztatów muzycznych dla mieszkańców terenu LSR, występy, koncerty i wydarzenia muzyczne adresowane do mieszkańców LSR” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Działanie413. Ogłoszenie

o naborze uczestników projektu "Dżemowisko w Tyńcu Małym"
finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Odpady komunalne


Szanowni Państwo,

informujemy, że zawiadomienie z blankietami dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014r. zostaną wysłane do końca stycznia 2014r. Ponadto przypominamy, że wysokość opłat oraz nr rachunku nie ulegają zmianie. Pierwszy termin płatności za miesiąc styczeń jest do 10 lutego 2014r.


Uwaga zmiana harmonogramu wywozu odpadów zmieszanych dla zabudowy jednorodzinnej !

Inwestycyjny przegląd roku 2013


- Od czego należałoby rozpocząć naszą rozmowę Panie Wójcie?

Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce – Z pewnością najważniejsza jest budowa budynku oświatowego w Tyńcu Małym. Ze względu na rozwój gospodarczy w ostatnich latach i związany z tym napływ nowych mieszkańców do Gminy Kobierzyce, potrzebą chwili okazało się powiększenie bazy oświatowej. Dlatego też już w 2011 roku po rozstrzygnięciu konkursu rozpoczęły się prace projektowe, a w drugiej połowie roku 2012 ruszyły roboty budowlane. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie. Budynek o powierzchni około 7000 m2pomieści dwukondygnacyjną szkołę podstawową, część przedszkolną, sportową z dużą salą gimnastyczną, blok ogólnodostępny zawierający aulę, bibliotekę, 2 świetlice, stołówkę z kuchnią wraz z pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi...Loga

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Projekt "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka". Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.

NABÓR DO PROJEKTU DLA MIESZKAŃCÓW Gminy Kobierzyce - II edycja - PRZEDŁUŻENIE TERMINU

,,Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem społecznym – II edycja”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion

Zarządzenie

Aneks

Regulamin

Formularz zgłoszenia
Konkurs


ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0282.2013

Wójta Gminy Kobierzyce

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobierzyce

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze. zm.) w związku z art.11 ust. 2 i 3 i art.5 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), Uchwały Rady Gminy Kobierzyce NR XXXV/515/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobierzyce w następujących dziedzinach:

A. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
B. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego
C. Ochrona i promocja zdrowia
D. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2014r.

WięcejObwieszczenie


w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa dolnośląskiego

WięcejKomunikat


PODOFICEROWIE REZERWY I PODOFICEROWIE NIEPODLEGAJĄCY OBOWIĄZKOWI SŁUŻBY WOJSKOWEJ

posiadający przedstawione poniżej stopnie wojskowe zachowane na podstawie dotychczasowych przepisów, z dniem 1 stycznia 2014 r. zostaną mianowani na odpowiednio wyższe stopnie wojskowe zgodnie z przedstawionym zestawieniem:

WięcejGospodarka Odpadami


Uwaga zmiana harmonogramu wywozu odpadów zmieszanych dla zabudowy jednorodzinnej

Od dnia 02.12.2013 r. nastąpiła zmiana częstotliwości wywozu odpadów komunalnych (zmieszanych) z posesji jednorodzinnych na terenie gm. Kobierzyce i wywóz ten odbywa się raz w tygodniu.

Jednocześnie informujemy, że wywóz odpadów komunalnych (zmieszanych) z pozostałych posesji pozostaje bez zmian tj. z posesji wielorodzinnych odbywa się dwa razy w tygodniu, a z posesji niezamieszkałych (z firm) raz na dwa tygodnie.

Odbiór odpadów surowcowych również odbywa się bez zmian. Harmonogramy wywozu znajdują się na naszej stronie internetowej www.ugk.pl w zakładce: Gospodarka odpadamiOSP
Drugi wóz strażacki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kobierzyce.

W listopadzie 2013r. Ochotnicza Straż Pożarna w Pustkowie Wilczkowskim otrzymała nowy samochód pożarniczy Mercedes-Benz Atego 1429 AF. Zakup wozu strażackiego jest wynikiem realizacji projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Pustkowie Wilczkowskim wraz z wyposażeniem do likwidacji i ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych”, na który Ochotnicza Straż Pożarna wraz z Gminą Kobierzyce pozyskała dofinansowanie.


Gospodarka Odpadami


Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w dniach 18.XI.2013r. – 22.XI.2013r. ostatni raz w tym roku będą odbierane odpady zielone.

Kolejne odbiory odpadów zielonych przewidziane są w okresie 1.IV.2014r. – 30.XI.2014r.

Ponadto przypominamy, że odpady zielone zebrane w okresie 1.XII.2013r. – 31.III.2014r. można we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pełczycach przy ul. Czystej.


Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA

"Budowa drogi w ul. Obrońców Poczty Gdańskiej..."

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA


zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 13.02.2013 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Wrocław, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą " Budowa drogi w ul. Obrońców Poczty Gdańskiej ..."

- WięcejOGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Montażowych EXPRIM Sp. z o.o. we Wrocławiu, zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/349/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 marca 2013 r.

ogłasza

TARYFĘ DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW dla Gminy Kobierzyce.

Nowy rachunek


Nowy rachunek bankowy do uiszczania opłaty skarbowej

29 9575 0004 0130 5055 5555 5555Zarządzenie


ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0080.2012

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: profilaktyki uzależnień.

WięcejGminny Punkt Profilaktyki


Gminny Punkt Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Kobierzycach Punkt mieści się przy ul. Witosa 15, I piętro w Kobierzycach i powstał z myślą o osobach, które mają problem z m.in. z alkoholem, narkotykami, przemocą w rodzinie oraz dla ich rodzin. Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach. Informacji udziela Inspektor d\s Profilaktyki Uzależnień i Przemocy w Rodzinie Bożena Noga tel: 713698018 lub 713698000 wew.18, e-mail: info@gopskobierzyce.pl

WięcejGminny Punkt Konsultacyjny


Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Kobierzycach, ul. W. Witosa 15

INFORMACJA WKU


Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi
 w okresie zimowym
Jedno okienko


W związku z nowelizacją przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które weszły w życie w dniu 31 marca br., pragniemy przedstawić kilka informacji dotyczących tzw. „JEDNEGO OKIENKA”.UWAGA - DOKUMENTY ZASTRZEŻONE


Urząd Gminy w Kobierzycach informuje, że został uruchomiony i działa ogólnopolski System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (System DZ).

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE został stworzony dla ochrony osób, które utraciły swoje dokumenty tożsamości (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy i wiele innych, w tym także karty płatnicze i dowody rejestracyjne).
System działa w trybie on-line a informacje o dokumentach są przekazywane wszystkim Bankom uczestniczącym w Systemie, korzystają z niego także operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i szereg innych Uczestników

W razie utraty dokumentu należy:

1. Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Informacja trafi do banków i firm, które identyfikują obsługiwane osoby na podstawie dokumentów tożsamości i uczestniczą w Systemie. Mamy dwie możliwości:
a) Można zastrzec dokumenty w placówce swojego Banku.
b) Jeżeli nie posiada się rachunku bankowego, należy udać się do Banku przyjmującego zastrzeżenia od wszystkich osób (aktualna lista na stronie: www.dokumentyzastrzezone.pl).

2. Powiadomić Policję (w przypadku, gdy utrata nastąpiła w wyniku kradzieży).

3. Wyrobić nowy dokument.

Kampania informacyjna jest prowadzona we współpracy z Policją, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przy aktywnej współpracy ze strony samorządów miast i gmin a także uczelni.GOPS

Opłata skarbowa


Numeru konta dla opłaty skarbowej:

81 95750004 0000 0130 2000 0010
SKARBY ZIEMI KOBIERZYCKIEJ
Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce
Oraz Bogusław Gediga Kierownik Zespołu Badań Ratowniczych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział we Wrocławiu
zapraszają na wystawę
"Skarby Ziemi Kobierzyckiej"
poświęconej badaniom archeologicznym w Domasławiu. Wystawa prezentowana jest w Sali Błękitnej
Urzędu Gminy Kobierzyce
al. Pałacowa 1
w godzinach pracy Urzędu,
w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym
tel. 071/36-98-130.
WSTĘP WOLNY.SYSTEM OSTRZEGANIA LUDNOŚCI W GMINIE KOBIERZYCE


W naszej gminie zgodnie z wymogami ustawowymi m.in. ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, klęsce żywiołowej i zarządzaniu kryzysowym działają dwa systemy powiadamiania ludności.Sygnały alarmowe


TELEFON ALARMOWY( KRYZYSOWY) GMINY


UWAGA!  
TELEFON  ALARMOWY( KRYZYSOWY) GMINY

Od  1 października   2007  roku  zostanie   wprowadzony  w   Urzędzie Gminie telefoniczny całodobowy  dyżur na  potrzeby  Gminnego Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego.
Dyżur  będą  pełnić  pracownicy  urzędu  pod  
nr  tel. komórkowego 0607  727  748
Można  zgłaszać:
- Sprawy ( prośby  o interwencje)  nie  cierpiące  zwłoki;
- Zagrożenia ( klęski  żywiołowe) wynikające   z  działań  sił  natury np. ulewę, śnieżycę, mrozy, huragan.  Np.  zalania, uszkodzenia budynku, połamane drzewa , zatarasowane  drogi, gwałtowny wzrost  wody  w  Ślęzie, strumykach, rowach  i  inne.
- Zagrożenia  ekologiczne  np.  wypadek  pojazdu przewożącego  materiały niebezpieczne, paliwo, martwe  zwierzęta, ptaki  i  inne.  
Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce.


"Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce prosimy przekazywać: - telefonicznie do Lucyny Sucheckiej na numer 071 369-81-19, - pisemnie na adres Urzędu Gminy, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, - pocztą elektroniczną e-mail: info@ugk.pl"

21.04.2006 -->« powrót | do góry •