Aktualności

 

Zarządzenie
ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0204.2014
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 22 września 2014r.

w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Kobierzyce

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.2013.594 j.t. z poż.zm.), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. 2014.715), Uchwały Rady Gminy Kobierzyce NR XLIII/631/14 z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy w Kobierzyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w zakresie dyscyplin: piłka nożna i piłka ręczna.
- wysokość środków przeznaczonych na udzielenie dotacji – do 120.000 zł
§ 2

1.Celem naboru jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację celów publicznych Gminy Kobierzyce :
a) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych
b) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych
c) zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Kobierzyce
d) poprawa kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców Gminy Kobierzyce poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia
2. Zadania, na które może zostać udzielone dofinansowanie, może dotyczyć zadań, których realizacja rozpoczyna się po podpisaniu umów.

§ 3

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są kluby sportowe działające na obszarze Gminy Kobierzyce, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

§ 4

1. Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy Kobierzyce (Biuro Obsługi Klienta), Aleja Pałacowa 1 w terminie do dnia 26 września 2014r.:
a) wniosek ma być zgodny z Uchwały Rady Gminy Kobierzyce NR XLIII/631/14 z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy w Kobierzyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - załącznik nr 1 do uchwały
b) załącznikami do wniosku są: aktualny (do 3 miesięcy od daty wydania) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, ewentualnie innego rejestru lub ewidencji (w przypadku innego odpisu niż KRS – w odpisie mają być wskazane osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu), potwierdzona za zgodność z oryginałem kopii statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem licencja Polskiego Związku Sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu
2. Wnioski niekompletne (komplet wymaganych załączników) i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wniosek winien być wypełniony w języku polskim, czytelnie i w sposób przejrzysty.

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej we wniosku.

§ 6

Przy rozpatrywaniu wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1. zawartość merytoryczną wniosku;
2. kalkulację kosztów realizacji zadania;
3. dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy przy realizacji zadań zleconych;
4. udział dotacji z budżetu Gminy Kobierzyce do całości kosztów zadania;
5. posiadanie niezbędnej bazy do realizacji zadania;
6. dysponowanie wykwalifikowaną kadrą szkoleniową;
7. znaczące osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodników klubu w roku, w którym dotacja ma być udzielona i w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji;
8. promowanie Gminy Kobierzyce poprzez udział we współzawodnictwie sportowym.

§ 7

1. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Kobierzyce,
2. Wójt zasięga opinii Komisji powołanej do oceny wniosków,
3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 8

Informacja o wysokości przyznanych dotacji nastąpi do dnia 30 września 2014r.

§ 9

1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy pomiędzy Gminą Kobierzyce a beneficjentem.
2. Umowę ze strony beneficjenta podpisują osoby uprawnione do reprezentowania klubu, zgodnie z jej statutem,
3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu,
4. Dotacja będzie przekazana zgodnie z ustaleniami stron, najpóźniej do 21 dni po podpisaniu umowy.

§ 10

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Gminy Kobierzyce.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

« powrót | do góry •