Aktualności

 

RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że z dniem 16.06.2014 r, weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 mają 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755). W ramach programu rodziny wielodzietne mogą starać się o wydanie Karty Dużej Rodziny, która umożliwi członkom rodzin korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Katalog zniżek znajduje się na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

Z programu może skorzystać rodzina, która ma na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci:
• w wieku do ukończenia 18 roku życia,
• w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopni niepełnosprawności.

W celu ubiegania się o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek wraz dokumentami, PESEL:
- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
- w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w placówce.
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość i orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - dokument potwierdzający tożsamość i postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - dokument potwierdzający tożsamość i zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny są wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach w pok. nr 11 i 17.

Informacje udzielane są pod numer telefonów: 71 36 98 012, 71 36 98 018


Dyrektor GOPS
Ludwika Teresa Oszczyk


« powrót | do góry •