Aktualności

 

Inwestycyjny przegląd roku 2013
- Od czego należałoby rozpocząć naszą rozmowę Panie Wójcie?

Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce – Z pewnością najważniejsza jest budowa budynku oświatowego w Tyńcu Małym. Ze względu na rozwój gospodarczy w ostatnich latach i związany z tym napływ nowych mieszkańców do Gminy Kobierzyce, potrzebą chwili okazało się powiększenie bazy oświatowej. Dlatego też już w 2011 roku po rozstrzygnięciu konkursu rozpoczęły się prace projektowe, a w drugiej połowie roku 2012 ruszyły roboty budowlane. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie. Budynek o powierzchni około 7000 m2pomieści dwukondygnacyjną szkołę podstawową, część przedszkolną, sportową z dużą salą gimnastyczną, blok ogólnodostępny zawierający aulę, bibliotekę, 2 świetlice, stołówkę z kuchnią wraz z pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi. Cały zespół budowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie powstałego wcześniej kompleksu sportowego „ Orlik 2012”. Dzięki temu boiska ze sztuczną nawierzchnią będą wykorzystywane także na zajęciach wychowania fizycznego. Budowa trwa i zgodnie z harmonogramem 1 września 2014 roku planowane jest rozpoczęcie zajęć szkolnych w nowej placówce. Obecnie rozpoczęły się prace wykończeniowe wewnątrz pomieszczeń. W dalszej kolejności będzie zagospodarowywany teren wokół budynku. Powstaną drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, bieżnia i pozostałe elementy infrastruktury. Kolejne inwestycje związane z oświatą w 2013 roku powstały w Pustkowie Żurawskim i Bielanach Wrocławskich. W Pustkowie Żurawskim w wyniku rozbudowy istniejącego wcześniej budynku szkolnego powstał kompleks, w którym oprócz szkoły podstawowej mieści się również nowe przedszkole z zapleczem kuchennym. Przy okazji wybudowany został nowy parking. Jako ciekawostkę mogę podać fakt, że w trakcie prac odnaleziony został akt erekcyjny budowy pierwszej tzw. „starej” szkoły w Pustkowie Żurawskim. W Bielanach Wrocławskich do istniejącego budynku Gminnego Zespołu Szkół im. „ UNICEF”, zostały dobudowane w systemie modułowym 4 sale dydaktyczne , w których uczą się najmłodsze dzieci. Powstały tam też niezbędne pomieszczenia sanitarne i gospodarcze. Na ukończeniu są prace związane z projektowaniem kolejnego obiektu oświatowego w miejscowości Wysoka. Znajdzie się w nim szkoła podstawowa, przedszkole, żłobek oraz świetlica wiejska. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane jest na połowę 2014 roku, a zakończenie w 2016 roku.

- Czy w ubiegłym roku powstały w naszej gminie inne budynki użyteczności publicznej?

Ryszard Pacholik - Oczywiście, że tak. W 2013 roku oddano do użytku nową świetlice wiejską, tym razem w miejscowości Wierzbice. Obiekt powstał bezpośrednio przy boisku piłkarskim, dlatego też dodatkowo znajdują się w nim szatnie dla zawodników. Jest tam również miejsce na bibliotekę. We wsi Dobkowice zakończono prace budowlane związane z generalnym remontem oraz rozbudową świetlicy. Dzięki temu obiekt zupełnie zmienił wygląd i zyskał na funkcjonalności. Dobiega końca remont budynku policji w Kobierzycach, wpisujący się w proces rewitalizacji miejscowości. W mijającym roku zakończono również adaptację pomieszczeń w budynku komunalnym w Pustkowie Wilczkowskim. W wyniku przebudowy istniejący ośrodek zdrowia znacznie zyskał na funkcjonalności.

- Przejdźmy teraz do inwestycji związanych z budową i remontami dróg. Jakiego typu drogi znajdują się w naszej gminie?

Ryszard Pacholik - Na terenie Gminy Kobierzyce mamy do czynienia z różnymi kategoriami dróg. Jest odcinek autostrady A4, fragment Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, drogi krajowe nr 5, 8 i 35. Wszystkie te drogi zarządzane są przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Wszelkie koszty utrzymania, remontów oraz niezbędnych inwestycji finansowane są bezpośrednio z budżetu państwa. Odnośnie tego typu dróg działania władz samorządowych skoncentrowane są na zgłaszaniu bieżących potrzeb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak też i bezpieczeństwa samych mieszkańców. Na przykład od wielu lat staramy się o to, aby rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogami powiatowymi z Pełczyc, Kuklic i Kobierzyc ( główne skrzyżowanie przy stacji paliw).W celu przyspieszenia działań Gmina Kobierzyce na własny koszt kilka lat temu wyburzyła budynek mieszkalny, który w istotny sposób ograniczał widoczność na tym skrzyżowaniu. Teraz czekamy na podjęcie konkretnych działań przez GDDKiA. Drugim bardzo niebezpiecznym miejscem stało się skrzyżowanie w Małuszowie ( doga krajowa nr 35). Już na etapie inwestycji związanych z budową LG otrzymaliśmy deklaracje o przeniesieniu ruchu tranzytowego poza miejscowość. Niestety w kluczowym momencie nie doszło do porozumienia pomiędzy zarządcą drogi krajowej, a Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, która sprawuje zarząd nad drogami wojewódzkimi. Tym samym do dziś ta strategiczna, z punktu widzenia mieszkańców Małuszowa, inwestycja nie została zrealizowana. Kolejnym miejscem, wymagającym pilnej interwencji, jest naszym zdaniem droga wojewódzka 346 przebiegająca między innymi przez Wierzbice i Szczepankowice. Co prawda Gmina Kobierzyce w ostatnich latach współfinansowała budowę chodników i budowę fragmentów dróg przebiegających przez te miejscowości, jednak w wielu miejscach stan nawierzchni tej drogi jest naprawdę w fatalnym stanie. Współfinansowanie inwestycji na drogach, których nie jesteśmy zarządcą odbywa się zawsze kosztem innych gminnych zadań. Mimo tego, że niejako uszczuplamy w ten sposób gminny budżet, mamy świadomość, ze bez naszego wsparcia szereg inwestycji nie zostałoby rozpoczętych. Należy w tym miejscu wspomnieć, co nam się wspólnie z inwestorami z tereny Gminy Kobierzyce udało osiągnąć. Powstanie AOW i obwodnicy Tyńca Małego jest tego najlepszym przykładem. Liczymy, że również i w przypadkach, które poruszyliśmy powyżej, doczekamy się szczęśliwego zakończenia. Niestety z chwilą oddania do użytku AOW na Gminę Kobierzyce spadły koszty utrzymania i zarządzania w pełnym zakresie odcinków byłych dróg krajowych: z Małuszowa do ronda za Tyńcem Małym oraz drogi z Magnic przez Domasław i Bielany Wrocławskie do autostrady A4.Wiąże się to oczywiście z dużymi kosztami remontów i bieżącego utrzymania (koszenie traw, odśnieżanie itp.).

- W takim razie przejdźmy może do inwestycji drogowych, w których udział naszej gminy jest bardzo istotny. Jakie to drogi?

Ryszard Pacholik - Drogi lokalne ( powiatowe i gminne) stanowią większość na naszym terenie, stąd nasz udział w wydatkowaniu środków budżetowych na ich budowę i utrzymanie jest bardzo istotny. Dobrym przykładem wspólnego działania z władzami powiatowymi była na przykład budowa odcinka drogi z Wysokiej do Ślęzy, która miała miejsce jeszcze pod koniec 2012 roku. W ubiegłym roku powiat wybudował nową nawierzchnię drogi między Pełczycami a Kobierzycami oraz w Tyńcu nad Ślęzą (brakujący odcinek do granic gminy). Również i w tym przypadku był to efekt naszych wieloletnich interwencji. Warto też wspomnieć, że przy budowie kanalizacji położyliśmy nową nawierzchnię bitumiczną na całej szerokości drogi powiatowej, przebiegającej prze Wierzbice.

- Przejdźmy zatem do budowy i remontów dróg gminnych. Jaki był 2013 rok pod tym względem?

Ryszard Pacholik - W ostatnich latach daje się zauważyć dużą intensyfikację działań odnośnie poprawy jakości tego typu dróg. Podobnie było i w ubiegłym roku. Nie sposób oczywiście szczegółowo opisać wszystkie realizacje, podam tylko najważniejsze z nich. Bez wątpienia ciekawą aktualnie prowadzoną inwestycją jest kompleksowa przebudowa ul. Kruczej w miejscowości Solna. Odcinek, o którym mowa, przebiega w centrum wsi, a jednocześnie prowadzi ruch w kierunku Wierzbic. Oprócz nowej nawierzchni będą tam nowe chodniki i końcowa zatoka autobusowa przystanku autobusu 862 komunikacji gminnej. Inwestycją o dużym znaczeniu i jednocześnie trudną w realizacji jest przebudowa ul. Sportowej i Spółdzielczej w Kobierzycach. Prace postępują w dobrym tempie. Ostatnio wykonano odcinek od ronda do ul. Kwiatowej. Prace trwają też na odcinku od ul. Sportowej do przejazdu kolejowego, czyli w miejscu największego natężenia ruchu drogowego, co z pewnością powoduje pewne trudności przy budowie. W 2013 roku udało się podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych , uzyskać dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego na budowę dróg transportu rolnego. Takie drogi powstały na przykład między miejscowościami Kobierzyce – Chrzanów, czy w Bielanach Wrocławskich (ul. Przestrzenna). Budujemy także drogi prowadzące do nowo powstałych terenów mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Również i takie drogi znajdują się na przedstawionym poniżej wykazie:
 • Bielany Wrocławskie ul. Przestrzenna
 • Bielany Wrocławskie ul. Irysowa
 • Bielany Wrocławskie ul. Klonowa
 • Bielany Wrocławskie ul. Łąkowa
 • Bielany Wrocławskie ul. Boczna
 • Tyniec Mały ul. Dolna
 • Tyniec Mały ul. Parkowa
 • Tyniec Mały ul. Magnoliowa
 • Damianowice ul. Spółdzielcza,
 • Kobierzyce dz. nr 585
 • Solna ul. Wiosenna
 • Tyniec nad Ślężą dz. nr 219
 • Kobierzyce -Chrzanów
 • Domasław przedłużenie ul. Topolowej i ul. Wierzbowej
 • Żurawice ul. Kasztanowa
 • Pustków Wilczkowski ul. Słoneczna,
 • Księginice ul. Rumiankowa
 • Nowiny dz. nr 27/3
 • Wysoka ul. Bratnia
 • Chrzanów dz. nr 179
 • Budziszów dz. nr 24
 • Wierzbice ul. Tarnopolska
 • Pełczyce ul. Magnicka

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał- Janusz Kołodziej
Zdjęcia: Marcin Mazurkiewicz


Budynek Policji w Kobierzycach

Damianowice, ul. Spółdzielcza

Świetlica wiejska w Wierzbicachi

Świetlica wiejska w Dobkowicach

Nowe moduły w GZS w Bielanach Wrocławskich

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim

Pełczyce, ul. Kobierzycka

Żurawice, ul. Kasztanowa« powrót | do góry •